Dotacje

Gwarantujemy wsparcie we wszystkich formalnościach związanych z uzyskaniem dofinansowań.

Mój prąd
4.0

Zwrot nawet 31000 zł

Czyste
powietrze

Zwrot do 50% inwestycji

Moje ciepło

Zwrot do 21000 zł

Ulga termomo-
dernizacyjna

Zwrot podatku do 32%

Fotowoltaika

Mój prąd 4.0

Zwrot nawet do 31000 zł

Dla kogo

Beneficjentami programu ,,Mój Prąd" mogą zostać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Czego dotyczy

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Forma dofinansowania

Dla Wnioskodawców rozliczających się w systemie tzw. net-billing oraz dla Wnioskodawców w systemie upustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania tzw. net-billing. Wysokość w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

a) dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów) nie więcej niż 6 tys. zł  na jedno przedsięwzięcie; 

b) dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zostanie zakupiony co najmniej dodatkowy element w postaci magazynu ciepła lub magazynu energii nie więcej niż 7 tys. zł  na jedno przedsięwzięcie;

c) dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

– magazynowania ciepła nie więcej niż 5 tys. zł  na jedno przedsięwzięcie;

– magazynowania energii elektrycznej (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł) –  nie więcej niż 16 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;

– systemu zarządzania energią HEMS/EMS –  nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła

Pompy ciepła

Czyste
powietrze

Zwrot do 50% inwestycji

Dla kogo

Dofinansowanie przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Czego dotyczy

Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Forma dofinansowania

1. Podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł.

2. Podwyższony poziom dofinansowania do 47 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

3. Najwyższy poziom dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka danego gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym – dofinansowanie w wysokości do 79 tysięcy złotych.


Najprostszym urządzeniem do wstępnej weryfikacji wielkości dofinansowania jest kalkulator dotacji:

czystwpowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji

Moje ciepło

Program dofinansowania pomp ciepła​

Dla kogo

Beneficjentami programu „Moje Ciepło” mogą zostać osoby fizyczne, właściciele lub współwłaściciele nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych;

Czego dotyczy

Ta rządowa dotacja dotyczy montażu systemu powietrznych i gruntowych pomp ciepła w nowopowstałych budynkach mieszkalnych.

Czego dotyczy

Beneficjenci mogą otrzymać do 30 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła:

- w przypadku powietrznej pompy ciepła będzie to maksymalnie 7.000 zł;
- w przypadku natomiast gruntowej pompy ciepła to maksymalnie 21.000 zł.

Ulga termomodernizacyjna

zwrot podatku do 32%

Dla kogo

Z ulgi tej może skorzystać każdy kto poniósł udokumentowane koszty z tytułu termomodernizacji.

Czego dotyczy

Ulga termomodernizacyjna dotyczy rozliczenia kosztów poniesionych tytułem prac i zakupu materiałów związanych z poprawą efektywności energetycznej posiadanej nieruchomości. Ulgą tą objęte są prace takie jak: wymiana starego źródła ciepła na pompę ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie rekuperacji, montaż nowej stolarki okiennej czy też docieplenie budynku

Formy dofinansowania

Ulgę można odliczyć w zeznaniu podatkowym od:

– dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub
– dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym, lub
– przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które nie znalazły pokrycia w twoim dochodzie za rok podatkowy, w którym je poniosłeś, odliczysz w kolejnych latach. Nie będziesz mógł odliczać ich dłużej, niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek.
Ulgę możesz odliczyć, jeśli posiadasz fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego.

ŹRÓDŁO: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

Wybrane Dotacje Gminne, w których uczestniczymy:

Gliwice

Dofinansowanie do 28 tysięcy na pompę ciepła, dla mieszkańców miasta Gliwice, pod warunkiem wymiany źródła ciepła

Zabrze

Dofinansowanie do 28 tysięcy na pompę ciepła, dla mieszkańców miasta Zabrze, pod warunkiem wymiany źródła ciepła.

Tychy

Dofinansowanie do 42 tysięcy na pompę ciepła, dla mieszkańców miasta Tychy, bez konieczności wymiany aktualnego źródła ciepła.

Pilchowice

- mieszkaniec sam wybiera firmę, która ma instalację wykonać (dostarczyć musi trzy oferty i wybiera najkorzystniejszą)
- dofinansowanie na poziomie 12 tysięcy dla każdego mieszkańca (262 instalacje), minimalna moc instalacji to 3,6 kWp
- montaż instalacji powinien nastąpić do dnia 16.08.2023 (odbiór instalacji przez inspektora)

Dofinansowanie również obejmuje pompy ciepła:
Pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u. – do 30 000,00 zł - szt. 71
Pompa powietrzna do c.w.u. – do 7 000,00 zł - szt. 38

Jesteśmy do twojej dyspozycji

Zapytaj o dotację dla Ciebie
adrianna kolinska