Rozliczenie instalacji fotowoltaicznej z Zakładem Energetycznym

Rozliczenie instalacji fotowoltaicznej

Rozliczenie instalacji fotowoltaicznej z Zakładem Energetycznym

Rozliczenie za energię pobraną i oddaną do sieci publicznej w przypadku osób fizycznych i przedsiębiorców jest odmienne. Zapisy ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzają obowiązek zakupu wyprodukowanej energii przez sprzedawcę zobowiązanego po cenie równej 100% średniej ceny energii z poprzedniego kwartału co daje wartość ok 0,16 zł/kWh. Inwestor będący osobą fizyczną nie sprzedaje nadwyżek energii odprowadzonej do sieci jak w przypadku firm, lecz jest rozliczany w tzw. systemie opustów.

Rozliczenie dla osób fizycznych

Osoby fizyczne zgodnie z zapisami Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii podlegają tzw. rozliczeniu prosumenckiemu. Oznacza to, że nadwyżki energii wyprodukowane przez system fotowoltaiczny mogą być magazynowane w sieci i następnie z niej pobierane. Zakłady energetyczne umożliwiają bezpłatny odbiór 80% energii wpuszczonej do sieci dla instalacji o mocy do 10 kW oraz 70% energii dla instalacji o mocach większych niż 10 kW. Tak więc dla systemu o mocy nie większej niż 10 kW mamy do czynienia z rozliczeniem prosumenckim 1:0,8, natomiast przy instalacjach o mocy większej niż 10 kW rozliczamy się w stosunku ilościowym 1:0,7.

Na przykład: Instalacja o mocy 7 kWh w ciągu roku wyprodukuje około 7 000 kWh. Zakładając, że produkcja ta jest w stanie pokryć około 80% bieżącego zapotrzebowania na energię, w ciągu roku wpuścimy do sieci 1 400 kWh, z czego 1 120 kWh możemy za darmo odebrać. Z ekonomicznego punktu widzenia rozliczenie to jest bardzo korzystne. Przy cenie za kilowatogodzinę na poziomie 0,65 zł odbierając bezpłatnie 1120 kWh oszczędzamy na zakupie energii 728 zł rocznie.

Rozliczenie ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dokonywane jest na podstawie wskazań licznika dwukierunkowego. Od ilości rozliczonej energii elektrycznej nie uiszcza się opłat z tytułu jej rozliczania ani opłat za usługę dystrybucji. Rozliczeniu prosumenckiemu podlega energia elektryczna, która została wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Rozliczenie dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa nie mają możliwości magazynowania energii w sieci elektroenergetycznej i ewentualne nadwyżki energii wpuszczone do sieci są sprzedawane. Za każdą kilowatogodzinę wpuszczoną do sieci Zakład Energetyczny zapłaci firmie około 16 groszy netto. Cena, za którą operator energetyczny ma obowiązek odkupić energię ustalana jest urzędowo.

Analogicznie jak dla powyższego przykładu jeżeli w ciągu roku instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje i wpuści do sieci nadwyżki energetyczne na poziomie 1120 kWh przedsiębiorstwo zarobi 179,20 zł. Pod kątem finansowym jest to mniej korzystne rozliczenie niż w przypadku osób fizycznych, dlatego moc systemów fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw dobierana jest w taki sposób, aby nie generować niepotrzebnie zbyt dużych ilości nadwyżek energii i aby cała energia wyprodukowana przez system była na bieżąco konsumowana.

Ustawa o OZE znosi obowiązek uzyskania koncesji dla właścicieli mikroinstalacji o mocy do 40 kW. W przypadku małych instalacji o mocy 40 – 200 kW koncesja także została zniesiona jednak zastąpiła ją konieczność dokonania wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki. Nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowane przez małą instalację fotowoltaiczną rozliczane są z Zakładem Energetycznym na podstawie faktury wystawionej przez właściciela małej instalacji fotowoltaicznej. Kwotę, na którą przedsiębiorca wystawia fakturę określa się jako iloczyn ilości energii wprowadzonej do sieci publicznej i średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Informacje dotyczące ceny energii publikowane są na stronie internetowej URE na każdy kwartał danego roku. W roku 2017 średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wynosiła 163,70 zł/MWh (www.ure.gov.pl).

Reasumując: inwestycja w system fotowoltaiczny jest bardzo opłacalna pod warunkiem doboru odpowiedniej mocy systemu, która umożliwi w przypadku osób prywatnych pokrycie 100% zapotrzebowania na energię elektryczną i dodatkowo magazynowanie części energii w sieci i jej bezpłatny odbiór. W przypadku firm odpowiednia moc instalacji PV zapewni pokrycie ok 60% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa, tak aby produkcja energii z systemu fotowoltaicznego była na bieżąco konsumowana i nie powstawały nadwyżki energetyczne, które trzeba odsprzedać do sieci publicznej po niekorzystnych stawkach zapewniając korzystny rachunek ekonomiczny.